Navigácia

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:47
TÝŽDEŇ:79
CELKOM:101130

Obsah

Miestne oznamy


                                                   Voľba hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby HK – Žíp

Obecné zastupiteľstvo obce Žíp

 

1. vyhlasuje

     voľbu hlavného kontrolóra obce Žíp v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

     o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí

     obecného zastupiteľstva dňa  17.04.2023 o 17.00 hod.

2. určuje

    Podmienky, ktoré musia kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

 

  • kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • ďalšie predpoklady: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

      c) zoznam požadovaných dokladov:

    - písomná prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Žíp

      s uvedením mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, trvalého bydliska, kontaktných  

      údajov( e-mail, telefón),

    - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,

    - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného

      dokladu,

   - čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

   -  výpis z registra trestov nie starší ako 3  mesiace,

   -  písomný súhlas dotknutej osoby (kandidáta) so spracovaním  osobných údajov podľa  

       Nariadenia  európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z.

       o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania 

       voľby  hlavného kontrolóra v OZ v Žípe.

Kandidáti doručia  svoju písomnú prihlášku najneskôr dňa 03.04.2023 do 15.00 hod. na adresu:  Obecný úrad  Žíp, číslo 17,  980 21 Žíp s označením na obálke:  „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ ( najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby). Osobitné pozvánky k účasti na voľbe  sa kandidátom nebudú doručovať.

3. určuje

     pracovný úväzok hlavného kontrolóra  na kratší pracovný čas s úväzkom 10 hod. t.j. 0,07 úväzok mesačne. Pracovný pomer vzniká dňom nástupu do práce t.j. 01.05.2023.

4. schvaľuje

    spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním

5. ukladá

    vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra  zverejnením na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým  najneskôr 28.02.2023 ( najmenej 40 dní pred dňom konania voľby).

6. ustanovuje

    ďalšie  podrobností o spôsobe a vykonaní voľby:

Podané prihlášky posúdi komisia zložená z poslancov  obecného zastupiteľstva, ktorá vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi. Z výsledku voľby hlavného kontrolóra sa vyhotoví zápisnica, a to osobitne za 1. kolo voľby, v prípade uskutočnenia 2. kola, aj za 2. kolo voľby.  

 

V Žípe dňa 19.02.2023

                                                                                                               Béla Simon

                                                                                                             starosta obce