Menu
Obec Žíp
ŽípOficiálne stránky obce

Požiarny zbor

Ladislav Matheides
Preventivár požiarnej ochrany obce Žíp
 

Obec Žíp v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona číslo 199/2009 Z.z. a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhl. číslo 259/2009 Z.z. a Požiarneho poriadku obce, schváleného obecným zastupiteľstvom zo dňa 11.4.2003 uznesením číslo 4/2003 obec vykonáva zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu : preventívnych protipožiarnych kontrol, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarnych nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje plnenie týchto opatrení a rozhoduje o vylúčenie veci z používania. Zabezpečuje sa výkonom na území obce, v objektoch fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch, bytov, obytných domoch. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území obce sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu. Za týmto účelom obecné zastupiteľstvo schválilo „Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2009-2011“. Do výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol boli zaradené právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v počte 49, u ktorých sú splnené základné legislatívne podmienky. Do plánu boli zaradené objekty s predajom tovaru (obchody) a fyzické osoby a vlastníci nehnuteľností, ktorí prenajímajú nehnuteľností. Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je preventivár požiarnej ochrany obce , ktorý organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh zvereného výkonu štátnej správy. Starostka obce ustanovila v zmysle § 24 odst.2) citovaného zákona jednu kontrolnú skupinu (v zložení vedúci a 2 členovia), ktorá vykonávala priamy výkon v kontrolovaných subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku obce, kontrolná skupina obce mala oprávnenie vstupovať do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol, s cieľom vykonať potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a súčinnosť štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch v oblasti ochrany pred požiarmi. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a požiarneho poriadku obce a to najmä na : dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi ,vykonávanie školenia a odbornej prípravy, skladovanie horľavých látok ,stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, stav únikových ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarnotechnickými zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov. Zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov. Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

V roku 2009 ( v období od marca do konca kalendárneho roka) bolo v súlade so schváleným ročným plánom vykonaných 12 preventívnych protipožiarnych kontrol v porovnaní s rokom 2008 o 2 viac. Kontrolná skupina obce pri výkone upozorňovala štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely im poskytovali potrebné informácie a vysvetlenia. Pri výkone boli zistené v štyroch prípadoch požiarne nedostatky, ktoré v čase vykonávania kontroly neboli bezodkladne odstránené a svojim charakterom by viedli k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach z preventívnych protipožiarnych kontrol. Najviac porušení zo zistených požiarnych nedostatkov sa týkalo neplnenie povinností vyplývajúcich pre fyzické osoby v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení v znení zákona číslo 199/2009 Z.z. Nedostatky boli hlavne v rodinných domoch, komíny boli v zlom stave. Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možné odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina obce prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany oznamovali obci, ktorá rozhodnutiami uložila lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti rozhodnutiu odvolanie. Z celkového počtu vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol neboli zistené vážnejšie požiarne nedostatky čo nasvedčuje, že postupne sa prevencia v oblasti ochrany pred požiarmi dáva do povedomia fyzickým osobám a podnikateľom. Podľa stanovenej lehoty odstránenia požiarnych nedostatkov bolo vykonaných 2 následných preventívnych protipožiarnych kontrol, ktorých cieľom bolo preveriť splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli kontrolovaným subjektom uložené starostkou obce. Zo záveru následných preventívnych protipožiarnych kontrol možno konštatovať, že boli odstránené všetky požiarne nedostatky. Pri výkone kontrol neboli zistené žiadne veci ani prevádzky, ktoré by vyvolávali bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné , aby obec rozhodovala o vylúčení veci z používania a zastavenia prevádzky. Novelizáciou zákona o ochrane pred požiarmi boli rozšírené povinnosti vyplývajúce pre fyzické osoby (§14), čím bude potrebné naplánovať v ďalšom období aj do plánu kontrolnej činnosti uvedené osoby, s cieľom zistiť stav ich plnenia.

Záverom možno konštatovať, že z roka na rok stav z pohľadu plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u fyzických osôb a podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov sa dáva do povedomia ich majiteľov, čo nasvedčuje aj pokles zistených požiarnych nedostatkov.

Obec

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:37
TÝŽDEŇ:306
CELKOM:112585

Náš kostol

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Žíp v rimavskosobotskom okrese v Banskobystrickom kraji.

Neveľký, pôvodne rímskokatolícky kostolík (zasvätený Panne Márii), patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza na vyvýšenej polohe na severozápadnom okraji obce. Vďaka zachovanej architektúre a nástennej maľbe interiéru je najcennejšou historickou pamiatkou obce.