Menu
Obec Žíp
ŽípOficiálne stránky obce

Občan - dokumenty

 

 

01

02

03

 

Komin

Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona č. 314/2001 Z.z.), Vás upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.

 Predmetné upozornenie je spracované v súvislosti s nastávajúcim vykurovacím obdobím, ktoré je charakteristické  enormným nárastom vzniku požiarov v objektoch právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

V prílohách Vám zasielame štatistiky požiarovosti vo vykurovacom období 2019/2020, t.j. od 1.9. 2019 do 31.5. 2020. Z nich vyplýva, že najviac požiarov vo vykurovacom období 2019/2020 bolo v rámci celého Banskobystrického kraja zaznamenaných práve v okrese Rimavská Sobota. Spolu 23. 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

1.) Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. v súlade s § 36 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

2.) Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

 

3.) Upozorňujeme Vás na potrebu uplatnenia kompetencie obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle s ustanovením § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z., na základe ktorej máte povinnosť vykonávať prostredníctvom preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly.

 

4). Pozornosť zamerať najmä na výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch v súlade s § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. so zameraním na plnenie povinností fyzických osôb pri prevádzkovaní palivových spotrebičov a komínov a dymovodov.

 

5). V prípade zistenia vážnych nedostatkov počas preventívnej protipožiarnej kontroly Vás upozorňujeme na možnosť aplikácie ustanovení § 23 ods. 1 písm. c) o vylúčení veci z používania v nadväznosti na § 64 a 65 zákona č. 314/2001 Z.z.

 

6.) Aktivizovať členov Dobrovoľného hasičského zboru obce ( DHZO ), ak takýchto obec má.

 

7.) Preveriť akcieschopnosť DHZO, ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie  zásahovej  činnosti  v  súlade s Vyhláškou MV SR č.611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

8.) Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú  na vykurovacie obdobie.

 

9.) Starosta obce, alebo ním poverená osoba, v prípade vzniku požiaru operatívne a včas bez meškania obecným rozhlasom vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov, prípadne členov DHZO k vykonaniu adekvátneho zásahu za účelom lokalizovania, likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

 

10.) V súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, obec je povinná zabezpečiť zdroj vody na hasenie požiarov a predmetné miesto označiť predpísaným symbolom.

 

11.) Touto cestou zároveň žiadame starostov obcí o zaslane spätnej informácie o počte vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol, počte skontrolovaných rodinných domov a prípadnom počte vylúčených vecí s používania v termíne najneskôr do 10.12. 2020.

 

12.)  Priloženú reláciu odprezentovať obvyklým spôsobom ( odvysielať v obecnom rozhlase, vyvesiť na úradnej tabuli obce ). Taktiež priložený plagát vyvesiť na úradnej tabuli obce, prípadne rozdistribuovať podľa možností obce do schránok občanov.

 

 

 

 

 

                            Riaditeľ

                                                                                                            Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                                                                   Rimavská Sobota

                                                                                                                pplk. Ing. Marek Laššák  v.r.

 

ROZHLASOVÁ  RELÁCIA             

 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú.

Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách: 

 

 •  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 •  
 •  
 •  

● 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá ak ide o komín

 •  

 

 

 

 •  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

● 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na

kvapalné palivá,

● 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

● v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať  

pozornosť a dôkladne sa oň starať.

 

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

 

 

Koronavírus COVID-19

 

 

Zápisnica - Krízový štáb

UVZSR Verejná vyhláška SHHSRVSU 2448 2020 HUN

UVZSR Opatrenie OLP 2640 2020 HUN

Rozhodnutie - zákaz návstev nemocnice HUN

Poučenie osôb s podozrením z ochorenia HUN

Pomoc sebe a druhým COVID-19 HUN

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 - HUN

Informacia HH SR hromadne podujatia HUN

Hodnotiaci list na posúdenie pacienta HUN

Čo robiť, ak ste chorý COVID-19 HUN

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19 HUN

Oznam

Értesítés

Usmernenie

MUDr. Irena Pálházyová - zastupovanie

Oznam

Oznam

Oznam

Oznam


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2019
 CENNÍK SLUŽIEB
a poplatky za využívanie verejného priestranstva v obci Žíp
zo dňa 1. 1. 2019
 


Ako vybaviť...
-hlásenie trvalého pobytu,
-vybavenie občianskeho preukazu, ...
 SPRÁVNE POPLATKY
Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.
 


KALENDÁR ZBERU ODPADU 2020


Oznam

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:14
TÝŽDEŇ:67
CELKOM:113906

Náš kostol

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Žíp v rimavskosobotskom okrese v Banskobystrickom kraji.

Neveľký, pôvodne rímskokatolícky kostolík (zasvätený Panne Márii), patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza na vyvýšenej polohe na severozápadnom okraji obce. Vďaka zachovanej architektúre a nástennej maľbe interiéru je najcennejšou historickou pamiatkou obce.