Menu
Obec Žíp
ŽípOficiálne stránky obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Žíp dňa: 02.11.2010

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Žíp dňa: 18.11.2010

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2011 

1) ÚVODNÉ USTANOVENIA
2) MIESTNE DANE
    a) daň z nehnuteľností,
    b) daň za psa,
    c) daň za užívanie verejného priestranstva,
    d) daň za ubytovanie
    e) daň za predajné automaty, 
     f) daň za nevýherné hracie prístroje
3) MIESTNE POPLATKY
4) SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obecné zastupiteľstvo v Žípe na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Ž Í P toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/ 2011.

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ž Í P

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Žíp.

(2) Obec Žíp ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

(3) Obec Žíp ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.


ČASŤ DRUHÁ
 MIESTNE DANE

 § 2
Daň z nehnuteľností 


Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§ 3
Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Žíp uvedené v§ 6 zákona o miestnych daniach v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ust. § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí vykonať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

(4) V súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č.1 zákona o miestnych daniach sa pre
- ornú pôdu použije hodnota pozemku 0,3963 €/m2
- pre trvale trávny porast 0,0790 €/m2 určená v súlade požiadavkami tohto ustanovenia.

(5) V súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pre druh pozemku :
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy použije hodnota pozemku podľa zákona 492/2004 Zb. o stanovení hodnoty majetku.
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy použije hodnota pozemku podľa zákona 492/2004 Zb. o stanovení hodnoty majetku.
Hodnota týchto pozemkov určená týmto ustanovením nariadenia sa použije len pokiaľ daňovník nepreukáže znaleckým posudkom inú hodnotu.

(6) V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č.2 zákona o miestnych daniach sa pre stavebné pozemky použije hodnota pozemku 13,27 €/m2. záhrada, zastavaná plocha, ostatné plochy 1,32 €/m2.

(7) V súlade s ust. 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje všeobecnú ročnú sadzbu dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy (ust. § 6 zákona o miestnych daniach) pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,30 %,
b) trvalé trávne porasty 0,30 %,
c) záhrady 0,40 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,40 %,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,25 %,
f) zastavané plochy a nádvoria 0,40 %,
g) stavebné pozemky 0,40 %,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,30 %

§ 4
Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Žíp, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(4) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci v katastrálnom území Žíp nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,030 €/m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,050 €/m2

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,130 €/m2

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,130 €/m2

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu 0,250 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,500 €/m2

g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 0,100 €/m2

(5) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,030 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 5
Daň z bytov

(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Žíp, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych daniach).

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) V súlade s ust. § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Žíp v katastrálnom území Žíp vo výške 0,030 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru. 

§ 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) V súlade s ust. §17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne podmienky v obci daň z pozemkov sa neznižuje

(2) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne podmienky v obci správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) cirkevné
b) školské

(3) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok v obci správca dane daň zo stavieb a daň z bytov neznižuje.

(4) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne podmienky v obci správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a bytov nasledujúce stavby a byty:
a) cirkevné
b) školské

(5) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(6) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov, ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods.1 písm. a) a b) zákona o miestnych daniach.

(8) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

(9) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ten z nich ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

(10) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(11) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

(12) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi v súlade s § 20 ods.2 zákona o miestnych daniach. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

(13) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.

(14) Správca dane určuje , že daňovník môže zaplatiť daň z nehnuteľnosti aj v splátkach v prípadoch, že daň prevyšuje u fyzických osôb sumu 16,60 € a u právnických osôb a fyzických osôb –podnikateľov sumu 165,97 €. Daň bude rozpočítaná na tri splátky , rozdiel môže vzniknúť len pri zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať sume vyrubenej dane po zaokrúhlení. Splátky dane z nehnuteľnosti sú splatné v nasledujúcich termínoch :
1. splátka 50% z celkovej dane do 31.03.2010
2. splátka 30 % z celkovej dane do 30.06.2010
3. splátka 20 % z celkovej dane do 30.09.2010.
Platenie dane v splátkach nie je možné v prípadoch, že dátum vydania platobného výmeru nie je aspoň 15 dní predo dňom splatnosti prvej splátky .

 § 7
Daň za psa 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane nasledovne:
4,00 € za každého psa a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(7) Písomné oznámenie sa doručuje osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na obecný úrad dvojmo a musí obsahovať označenie vlastníka alebo držiteľa psa (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe názov a sídlo), druh psa (prípadne i meno), jeho vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa uvedením adresy vlastníka alebo držiteľa.
Správca dane po obdržaní oznámenia pridelí identifikačné číslo psa do jedného mesiaca.

(8) Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň zo psa splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

(10) Daňovník môže daň za psa zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce č.28720392/0200.
Spôsob platby oznámi daňovník správcovi dane pri podaní daňového priznania.

(11) Od dane za psa , v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodenie nie je priznané.

(12) Správca dane, v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach, daň za psa neznižuje. 

 § 8
Daň za užívanie verejného priestranstva 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Žíp, a to:
a) hlavné a vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) trhovisko – pred autobusovou zastávkou

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru,
b) umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo určeného parkoviska,

(4) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s ust. § 33 zákona o miestnych daniach za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň takto :
0,03 € za m2 denne
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

(8) Daňovník je povinný podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva písomne na správcovi dane, najneskôr deň pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, v neodkladných prípadoch najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane, a to bezodkladne.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.

(9) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(10) Daň možno zaplatiť v troch rovnakých splátkach
Do 31.03.2010, do 30.06.2010, do 30.09.2010 .

(11) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(12) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Žípe.

(13) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych daniach, oslobodení:
a) cirkvám a náboženským spoločnostiam na dobročinné účely
b) školám

(14)Správca dane, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych daniach, neznižuje daň za užívanie verejného priestranstva.

 § 9
Daň za ubytovanie 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).

(4) Základom dane je počet prenocovaní.

(5) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach, vo výške 0,33 € na osobu a prenocovanie.

(6) Prevádzkovateľ vedie evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov v "Knihe ubytovaných". Prevádzkovateľ vyberie daň za ubytovanie od daňovníka, o čom mu vystaví doklad s predpísanými náležitosťami. Prevádzkovateľ oznamuje v lehote 3 dní správcovi dane písomne nasledovné skutočnosti
- začiatok ubytovania, počet ubytovaných osôb, počet dní, dátum ukončenia ubytovania.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Žípe.

(7) Prevádzkovateľ platí daň z ubytovania správcovi dane niektorým z uvedených spôsobov:
a) v hotovosti do pokladne
b) na účet 28720392/0200
a to v lehote 10 dní po ukončenia ubytovania osôb.

(8) Od dane z ubytovania, sú v súlade s ust. § 43 zákona o miestnych daniach, oslobodené zariadenia / prevádzkovatelia:
a) cirkev,
b/ škola

 § 10
Daň za predajné automaty 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 132,77 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.

(7) Daň za predajné automaty vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za predajné automaty splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

(9) Daň možno zaplatiť v hotovosti do pokladne, alebo na účet č.28720392/0200.

(10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(11) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Žípe.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania,

(12) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,

(13) Od dane, v súlade s ust. § 51 zákona o miestnych daniach, nie sú oslobodení.

(14) Správca dane, v súlade ust. § 51 zákona o miestnych daniach, sa neznižuje.
... 

 § 11
Daň za nevýherné hracie prístroje 


(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane nasledovne:
a) 66,39 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

(8) Daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za nevýherné hracie prístroje splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je možné daň zaplatiť v hotovosti, alebo na účet 28720392/0200.

( 10) Daň môže byť rozpočítaná na dve rovnaké splátky , rozdiel môže vzniknúť len pri zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

(11) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(12) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Žípe.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho automatu, miesto prevádzkovania.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania,

(13) Daň môže daňovník zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti do pokladne
b) na účet č.28720392/0200

(14) Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

(15) Od dane, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach, nie sú oslobodení:

(16) Správca dane, v súlade ust. § 59 zákona o miestnych daniach, neurčuje zníženie dane.


Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta
§ 12 – túto daň obec nevyberá

Daň za jadrové zariadenie
§ 13 – túto daň obec nevyberá


ČASŤ TRETIA
 MIESTNE POPLATKY

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 14

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok za odpad“) sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Žíp.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(4) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych daniach, nasledovne:
a) vo výške 7,00 € / na osobu / rok. /0,02 € za osobu a kalendárny deň./
právnické osoby a podnikajúce FO 10,00 € + počet zamestnancov.
Odpad z podnikateľskej činnosti je riešená samostatnou zmluvou.
(7 ) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok
a) odo dňa vzniku povinnosti zaplatiť poplatok
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach.

(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom . Splatnosť poplatku sa stanovuje k 30.06. b.roka.

(10Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby /alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe čestného vyhlásenia, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí .O znížení poplatku rozhodne obec na základe žiadosti poplatníka.
.
(11) Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka.


ČASŤ ŠTVRTÁ 
 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 15
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Žíp prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá hlavný kontrolór obce Žíp

(3) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) a h) tohto nariadenia možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods. 3 tohto nariadenia možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 16
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu daní, poplatkov a konania platia ustanovenia zákona o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších právnych predpisov.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Žíp sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žípe
dňa 15.decembra 2009.

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Žíp č.1/2010 zo dňa 16.12.2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žíp .

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Žípe.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2011.


V Žípe dňa 2.novembra 2010.


Magdaléna Nagy Pálová
Starostka obce

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:38
TÝŽDEŇ:182
CELKOM:115479

Náš kostol

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Žíp v rimavskosobotskom okrese v Banskobystrickom kraji.

Neveľký, pôvodne rímskokatolícky kostolík (zasvätený Panne Márii), patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza na vyvýšenej polohe na severozápadnom okraji obce. Vďaka zachovanej architektúre a nástennej maľbe interiéru je najcennejšou historickou pamiatkou obce.