Menu
Obec Žíp
ŽípOficiálne stránky obce

Ako vybaviť...

Chystáte sa ísť niečo vybaviť na obecný úrad? Poradíme Vám ako : 

1) HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU
2) HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU
3) POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE
4) VYCESTOVANIE OBČANA DO ZAHRANIČIA
5) ZÁPIS NOVORODENCA – VYDANIE RODNÉHO LISTU
6) VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA
7) VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU
8) VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY
9) CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ?
10) UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?
11) PREBERANIE ŽIADOSTÍ O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR V BRATISLAVE
12) OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN
13) VYBAVENIE NOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU 


 HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.07.2006.


Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia), ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa – § 3 ods. 8 písm. a)
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze – § 3 ods. 8 písm. b)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu – § 3 ods. 8 písm. c)
d) písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. - § 3 ods. 8 písm. d)

Súhlas sa nevyžaduje ak :
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne – § 3 ods. 8 písm. d)

e) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt – § 4 ods. 6 písm. a) a b)
Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu.

 HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní. – § 8 ods. 1
Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu; občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky. – § 8 ods. 3

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. - § 8 ods. 5

 POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE

Ohlasovňa na základe požiadania občana, po predložení občianskeho preukazu a úhrade správneho poplatku do pokladne Mestského úradu vo výške 3 € podľa položky 8 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vydá občanovi potvrdenie o pobyte.
– § 10 písm. f) 

 VYCESTOVANIE OBČANA DO ZAHRANIČIA

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pripravuje sa vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste svojho trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. – § 9
HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI – MATRIKA BÁTKA
1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky 

 ZÁPIS NOVORODENCA – VYDANIE RODNÉHO LISTU 

1. Ak sú rodičia zosobášení na matričný úrad sa dostaví otec dieťaťa a predloží:
- sobášny list,
- občianske preukazy obidvoch rodičov,
- zaplatí správny poplatok za vydanie 2 druhopisov rodných listov – spolu poplatok 3 €

2. Ak rodičia nie sú zosobášení :
- na matričný úrad prídu obidvaja rodičia,
- predložia občianske preukazy,
- rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
- vdova predloží úmrtný list manžela,
- zaplatia správny poplatok za vydanie 2 druhopisov rodných listov – spolu poplatok 3 € 

 VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA 

1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu
- vyplnia tlačivo žiadosti, ktoré je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
- vyplnené tlačivo žiadosti sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matričného úradu,
- predložia: občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určené otcovstvo,
Za prijatie žiadosti a za uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok.

2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, predloží okrem dokladov uvedených v bode 1 aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

3. Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu
- predkladajú všetky doklady ako v bode 1 matričnému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – je to tzv. delegovanie sobáša.
Delegujúci matričný úrad vyberie poplatok vo výške 16,50 € a matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie poplatok vo výške 16,50 €.

4. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu):
- rodný list,
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
- doklad o štátnom občianstve,
- doklad o pobyte,
- potvrdenie o osobnom stave,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou Slovenská republika nemá medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené.
Listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/,
Štátny občan Slovenskej republiky predloží všetky doklady uvedené v bode 1.

Za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 66 €.

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

5. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky /bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/ predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.
Matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 199 €.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.


6. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote číslo: 26/2008-MsZ zo dňa
4.marca 2008 boli

A/určené
- sobášne dni a sobášne hodiny: piatok od 13.00 h do 15.00 h
sobota od 13.00 h do 18.00 h
Sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky.
- sobášna miestnosť: sobášnou miestnosťou je Obradná miestnosť v budove Radnice na
Hlavnom námestí číslo 2.

B/schválené
paušálne poplatky za zvýšené náklady spojené s vykonaním obradu uzavretia manželstva:
- mimo určených sobášnych dní 16,50 €
- mimo určených sobášnych hodín 16,50 €
- mimo určenej sobášnej miestnosti 165,50 €
- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mesta 66 € 

 VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU 

predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
- úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na

základe splnomocnenia pozostalých,
- úkon nie je spoplatnený. 

 VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY 

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/,
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu,
- písomne,
- správny poplatok 1,50 € za každý exemplár.

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín ! 

 CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ? – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine .
Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti. 

 UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE? 

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič alebo starý rodič.

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /apostille/,

- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,

- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.
Odporúčanie:
Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. 


 PREBERANIE ŽIADOSTÍ O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR V BRATISLAVE
 
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- vyplnené tlačivo žiadosti,
- kolková známka v hodnote 3 € /pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave/,
- správny poplatok 1,50 €.

UPOZORNENIE :
Tlačivá žiadostí na výpis alebo odpis z RT sú k dispozícii len v kancelárii matričného úradu. Nie sú zhodné s tlačivami okresnej prokuratúry, ktorá poskytuje rovnakú službu občanovi na vlastných tlačivách . 

 OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN 

Obecný úrad vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií listín:

- osvedčenie podpisu - správny poplatok 0,50 €

- osvedčenie fotokópie – jedna strana - správny poplatok 1,50 €


 VYBAVENIE NOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU

Na vybavenie budete potrebovať:
1. Lístok o zmene pobytu, ktorý vydáva obecný úrad - bez neho Vám nový OP nebude vydaný!!
2. Nájsť si čas na cestu do Rimavskej Soboty.

Adresa príslušného úradu na vybavenie nového občianskeho preukazu:
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Rimavskej Sobote


Úradné hodiny:
Pondelok   7.30 - 12.00  13.00 - 15.00
Streda        7.30 - 12.00  13.00 - 17.30
Piatok         7.30 - 12.00


Zástupcovia občanov, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko, si musia na Obecnom úrade v Žípe prevziať Plnomocenstvo na zastupovanie vo veci podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.


Adresu nenahlasujte: SSE, STVPS, SIPO, T-COM.

Po vydaní nového OP je zmenu adresy povinný každý občan neodkladne nahlásiť:
 zamestnávateľovi
 zdravotnej poisťovni do 8 dní od vydania nového OP
• kópiu nového občianskeho preukazu Vám zdarma urobíme na OcÚ
• tlačivo príslušnej zdravotnej poisťovne (poskytneme na OcÚ, zverejnené aj na www.zip.ocu.sk)
 sociálnej poisťovni (všetci zamestnaní, samostatne zárobkovo činní, občania na materskej dovolenke, opatrovatelia blízkych príbuzných) - formulár dostupný na:
- www.socpoist.sk, sekcia formuláre, RL FO 1.1.2009.pdf
- na obecnom úrade
 ošetrujúcemu lekárovi
 na pošte
 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade poberania štátnych dávok
 držitelia vozidiel sú povinný nahlásiť zmenu orgánu Policajného zboru, kde je vozidlo evidované (bez poplatku)

Podnikatelia a živnostníci:

Podnikatelia a živnostníci musia zmenu adresy nahlásiť:
- živnostenský register, alebo
- obchodný register
- poskytovateľom telekomunikačných a internetových služieb
- organizáciám (sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu)
- bankám
- obchodným partnerom 

Upraviť si hlavičkový papier a pečiatky.

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:7
TÝŽDEŇ:60
CELKOM:113899

Náš kostol

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Žíp v rimavskosobotskom okrese v Banskobystrickom kraji.

Neveľký, pôvodne rímskokatolícky kostolík (zasvätený Panne Márii), patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza na vyvýšenej polohe na severozápadnom okraji obce. Vďaka zachovanej architektúre a nástennej maľbe interiéru je najcennejšou historickou pamiatkou obce.